Zaloguj się

Kaja Gostkowska, Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej

Językoznawstwo
26
PLN
Kaja Gostkowska, Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej
in_stock
Dostępność:
średnia ilość
Cena: 26,00 zł
Cena netto: 24,76 zł
Cena w innych sklepach: 36,00 zł
szt.

Książka wpisuje się w nurt prac poświęconych terminologiom różnych dziedzin. Przedmiotem badań są wybrane działy polskiej i francuskiej terminologii inżynierii biomedycznej. Przyjmując szeroką perspektywę badań, autorka analizuje terminologię biomedyczną z różnych punktów widzenia: słowotwórczego, terminologicznego i ontologicznego, semantycznego, kognitywnego, analizy tekstu oraz socjoterminologicznego. Ukazuje, jakie mechanizmy terminotwórcze są wykorzystywane – w sposób świadomy lub nie – przez użytkowników danego języka specjalistycznego, i porównuje tendencje panujące w językach należących do dwóch odmiennych obszarów kulturowych i cywilizacyjnych. Analiza zgromadzonych terminów pozwoliła również autorce na ukazanie pewnych nowych i ciekawych zjawisk językowych zachodzących we współczesnej nauce, związanych m.in. z interdyscyplinarnością inżynierii biomedycznej.

Kaja Gostkowska – absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Translatologii na wrocławskiej Romanistyce. Jej zainteresowania naukowe obejmują terminologię pojmowaną jako odrębna dyscyplina naukowa oraz terminologie różnych dziedzin nauki.

 

Rok wydania: 2015
Wydanie pierwsze
Format 138 x 220 mm
Liczba stron: 272
Oprawa miękka
ISBN 978-83-64363-28-3
Cena katalogowa 36 zł
Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Sakowski

 

Spis treści

 

Wstęp / 9

1. Terminologia jako dyscyplina badawcza / 9
2. Badania nad terminologią w języku polskim i francuskim / 11
2.1. Status polszczyzny i francuszczyzny / 11
2.2. Stan badań terminologicznych w zarysie / 12
3. Inżynieria biomedyczna / 15
3.1. Zakres badań inżynierii biomedycznej / 15
3.2. Biomechanika i biomateriały / 17
4. Interdyscyplinarny charakter inżynierii biomedycznej / 20
4.1. Kształtowanie się języka interdyscyplinarnego obszaru badań / 20
4.2. Zagadnienie dziedziny w badaniach terminologicznych / 23
4.3. Interdyscyplinarny obszar badań / 23
5. Cel pracy. Struktura pracy. Materiał badawczy / 25
 

I. Terminologia biomedyczna. Ujęcie formalne  / 29

1. Wstęp / 29
2. Przegląd wybranych klasyfikacji mechanizmów tworzenia nowych słów / 31
2.1. Wybrane klasyfikacje z literatury polskojęzycznej / 32
2.2. Wybrane klasyfikacje z literatury francuskojęzycznej / 43
2.3. Podział mechanizmów tworzenia nowych słów przyjęty do analizy terminologii biomedycznej / 61
3. Analiza formalna polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej / 64
3.1. Matryce zewnątrzjęzykowe / 64
3.2. Matryce wewnątrzjęzykowe / 74
4. Podsumowanie / 104

 

II. Terminologia biomedyczna. Ujęcie pojęciowe i semantyczne / 106

1. Wstęp / 106
2. Przegląd wybranych opracowań teoretycznych dotyczących pojęciowego i semantycznego wymiaru terminów / 108
2.1. Wusterowska koncepcja pojęcia / 109
2.2. Termin jako rodzaj znaku według Marii Teresy Cabré / 110
2.3. Pojęcie i archipojęcie / 111
2.4. Pojęcie a signifié / 113
2.5. System pojęciowy / 115
3. Mikrosystemy pojęciowe w badanej terminologii / 116
3.1. Mikrosystem pojęciowy rodzajów urządzeń ortopedycznych / 116
3.2. Mikrosystem pojęciowy właściwości biomateriałów / 135
4. Pojęcia nazwane w języku / 146
4.1. Jedno pojęcie a kilka nazw. Synonimia w terminologii / 146
4.2. Jedno nazwanie a kilka pojęć. Polisemia w terminologii / 152
4.3. Rożne sposoby konceptualizacji tego samego pojęcia w języku polskim i francuskim / 156
5. Punkt widzenia w terminologii. Termin — pojęcie — ładunek znaczeniowy / 159
5.1. Punkt widzenia wyrażony expressis verbis / 161
5.2. Definicje / 162
5.3. Specjalistyczny kontekst użycia / 163
5.4. Porównania / 164
6. Podsumowanie / 167
 

III. Terminologia biomedyczna. Ujęcie socjoterminologiczne / 169

1. Wstęp / 169
1.1. Uzasadnienie socjolingwistycznego podejścia do terminologii / 169
1.2. Cele badania socjoterminologicznego / 171
1.3. Polityka językowa w teorii / 173
1.4. Badanie ankietowe / 175
2. Polityka językowa w Polsce i we Francji / 180
2.1. Polskie i francuskie ustawodawstwo dotyczące kwestii językowych / 181
2.2. Nadzór terminologiczny w Polsce i we Francji / 186
2.3. Wnioski płynące z porównania polityki językowej prowadzonej w Polsce i we Francji / 195
3. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich i francuskich specjalistów inżynierii biomedycznej / 197
3.1. Naukowiec wobec wyboru języka / 197
3.2. Wokół nowych terminów / 206
3.3. Podsumowanie ankiety / 217
4. Podsumowanie / 218
 

Zakończenie / 220

Resumé / 224

Indeks osób / 226

 

Bibliografia / 228

1. Teksty źródłowe / 228
2. Opracowania / 229
3. Słowniki / 234
4. Inne źródła / 234
 

Aneksy / 237

1. Klasyfikacje słowotwórcze / 238
1.1. Klasyfikacje słowotwórcze w literaturze polskojęzycznej / 238
1.2. Klasyfikacje słowotwórcze w literaturze francuskojęzycznej / 240
1.3. Podział mechanizmów tworzenia nowych słów przyjęty do analizy terminologii biomedycznej / 242
2. Indeksy terminów wraz ze źródłami / 243
2.1. Indeks polskich terminów biomedycznych (porządek alfabetyczny) / 243
2.2. Indeks francuskich terminów biomedycznych (porządek alfabetyczny) / 250
3. Glosariusz polskich i francuskich terminów biomedycznych / 257
3.1. Glosariusz polskich terminów biomedycznych / 257
3.2. Glosariusz francuskich terminów biomedycznych / 263

Table des matières / 270

 

 

Table des matières

Introduction /9

1. La terminologie en tant que discipline scientifique /9
2. Recherches sur la terminologie en Pologne et dans les pays francophones /11
2.1. Statut du polonais et du français /11
2.2. Quelques mots sur l'état des recherches en terminologie /12
3. Le génie biomedical /15
3.1. Champ de recherche du génie biomédical /15
3.2. Biomécanique et biomatériaux /17
4. Interdisciplinarité du génie biomedical / 20
4.1. Formation de la langue utilisée dans un milieu interdisciplinaire /20
4.2. Question du domaine dans les recherches en terminologie /23
4.3. Domaine de connaissance interdisciplinaire /23
5. Objectifs et structure de la monographie. Corpus étudié /25
 

I. Terminologie biomédicale. Approche formelle /29

1. Introduction / 29
2. Aperçu des classifications de procédés néologiques exploités dans cette etude /31
2.1. Classifications tirées des monographies polonaises /32
2.2. Classifications tirées des monographies françaises / 43
2.3. Classification des procédés néologiques adoptés pour l'analysede la terminologie biomédicale /61
3. Analyse formelle de la terminologie biomédicale française et polonaise /64
3.1. Matrices externes /64
3.2. Matrices internes /74
4. Synthèse /104
 

II. Terminologie biomédicale. Approche notionnelle et sémantique /106

1. Introduction /106
2. Aperçu de textes théoriques sur la dimension notionnelle et sémantique des termes /108
2.1. Le concept selon Wüster /109
2.2. Le terme en tant que type de signe selon Cabré /110
2.3. Concept et archiconcept /111
2.4. Entre concept et signifié /113
2.5. Systcme conceptual /115
3. Micro-systèmes conceptuels dans la terminologie étudiée /116
3.1. Micro-système conceptuel des dispositifs orthopédiques /116
3.2. Micro-système conceptuel des propriétés des biomatériaux /135
4. Concepts nommés dans la langue /146
4.1. Un concept et plusieurs dénominationsÎ La synonymie en terminologie /146
4.2. Une dénomination et plusieurs concepts. La polysémie en terminologie /152
4.3. Différence entre les moyens de conceptualisation du meme concept en polonais et en français /156
5. Point de vue en terminologie. Terme - concept - charge sémantique /159
5.1. Point de vue exprimé expressis verbis /161
5.2. Définitions /162
5.3. Contexte spécialisé /163
5.4. Comparaisons /164
6. Synthèse /167
 

III. Terminologie biomédicale. Approche socioterminologique /169

1. Introduction /169
1.1. Iustification de 1'approche sociolinguistique adoptée pour l'étude de la terminologie /169
1.2. Objectifs de l'étude socioterminologique /171
1.3. Politique linguistique de la théorie /173
1.4. Enquetesociologique /175
2. Politique linguistique en Pologne et en France. Présentation et comparaison des solutions adoptées /180
2.1. Comparaison des législations polonaise et française régissant les questions de langue /181
2.2. Moyens de contrôle des terminologies créées en Pologne et en France. Présentation et comparaison des dispositifs existants dans les deux pays /186
2.3. Conclusions tirées de la comparaison des politiques linguistiques adoptées en France et en Pologne /195
3. Présentation des résultats de l'enquête menée auprès de specialists français et polonais du génie biomédical /197
3.1. Le chercheur face au choix d'une langue de travail /197
3.2. Autour de nouveaux termes /206
3.3. Synthèse de l'enquete /217
4. Synthèse /218
 

Conclusions /220

Résumé en français /224

Index des nomes /226

 

Bibliographie /228

1. Textes étudiés /228
2. Monographies et recueils /229
3. Dictionnaires /234
4. Autres sources /234

Annexes /237

1. Classifications des procédés néologiques /238
1.1. Classifications des procédés néologiques dans les monographies polonaises /238
1.2. Classifications des procédés néologiques dans les monographiesfrançaises /240
1.3. Classification des procédés néologiques adoptee pour l'analyse de laterminologie biomédicale /242
2. Index des termes /243
2.1. Index alphabétique des termes biomédicaux polonais /243
2.2. Index alphabétique des termes biomédicaux français /250
3. Glossaire des termes biomédicaux français et polonais /257
3.1. Glossaire des termes biomédicaux polonais /257
3.2. Glossaire des termes biomédicaux français /263

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Cenniki do pobrania

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl